Arvepakter

Arvepakter

Utgangspunktet i norsk rett er at testator fritt kan endre eller tilbakekalle sitt testament. Et unntak fra dette er såkalte arvepakter. En arvepakt er en testamentarisk disposisjon som arvelater har forpliktet seg til ikke å endre eller tilbakekalle i henhold til arveloven § 56 første ledd.

Normalt vil det fremgå klart av et testament at det er «ugjenkallelig». I desember 2018 prosederte imidlertid vår advokat Svein A. Hagen en sak for Høyesterett, der konklusjonen ble at arvepakt/ugjenkallelighet i visse tilfeller også kan innfortolkes i testament (HR-2018-2424-A).

Dersom du vil lese mer om arvepakter generelt og konsekvensene av Høyesteretts dom om innfortolking, kan du lese artikkelen til advokatfullmektig Helle C. Lineikro i siste utgave av Eurojuris informerer:

Eurojuris Informerer nr. 2 / 2019 «Arvepakter»


TA KONTAKT MED

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Helle Cecilie Lineikro

Senioradvokat
Telefon
930 60 923