Byggeforbudet i strandsonen – ny uttalelse fra departementet

Forbudet skal gjelde alle steder hvor det ikke er fastsatt byggegrense mot sjø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en uttalelse av 8. mars 2017 endret sitt syn på plan- og bygningslovens bestemmelse om byggeforbud i strandsonen (§ 1-8). Byggeforbudet skal nå anses å gjelde alle steder hvor det ikke er fastsatt byggegrense mot sjø, også i områder omfattet av eldre reguleringsplaner, som frem til nå har vært ansett unntatt fra byggeforbudet.

Den nye uttalelsen er relevant for alle arealer innenfor 100-metersbeltet som er regulert til byggeformål i eldre reguleringsplan, og hvor det ikke er fastsatt byggegrense mot sjø i planen. Dette gjelder bl.a. en del områder i Arendal kommune. Plan- og bygningsloven § 1-8 fastsetter et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet mot sjø, men bestemmelsen gjør unntak fra forbudet hvis det er fastsatt byggegrense mot sjø for arealet, enten i reguleringsplan eller i kommuneplanens arealdel. Frem til nå har praksis og departementets tolkning vært at for områder avsatt til byggeformål i en eldre reguleringsplan (vedtatt før ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven av 2008) gjelder ikke det generelle byggeforbudet, selv om reguleringsplanen ikke har byggegrense mot sjø. Departementet fastholdt denne tolkningen i et brev av 15. april 2015 selv om Sivilombudsmannen hadde gitt uttrykk for motsatt tolkning.

Departementet har nå endret sitt syn i en uttalelse til landets fylkesmenn, og vil følge den tolkningen Sivilombudsmannen har tatt til orde for. Byggeforbudet i 100-metersbeltet skal etter departementets syn nå gjelde alle arealer hvor det ikke er fastsatt byggegrense i reguleringsplan eller i kommuneplanens arealdel. Begrunnelsen for endringen er at et forslag til lovendring av bestemmelsen ble fremmet, men falt i Stortingets behandling 23. februar 2017, og at stortingskomiteens flertall uttalte at Sivilombudsmannens tolkning er riktig.

Ved tiltak i områder hvor byggeforbudet gjelder, må man enten søke dispensasjon fra § 1-8, eller forsøke å få endret gjeldende plan.

Kontakt Lise Ilstad, Oda K. Gravås, Ole Magnus Heimvik eller Roald Solberg-Jacobsen for mer informasjon om dette.