Endringer i bustadoppføringslova – § 12

Det er gjennomført endringer i bustadoppføringslova § 12 som regulerer entreprenørens garantistillelse. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017.

Det er gjennomført endringer i bustadoppføringslova § 12 som regulerer entreprenørens garantistillelse. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. Endringene medfører en klargjøring av når garanti skal stilles, jfr. nytt andre ledd.

\»Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i avtalen teke atterhald om opning av byggjelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, er det likevel tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort, men entreprenøren skal i alle høve stille garanti før byggjearbeidet tek til.\»

Videre er forbrukers rett til å holde igjen vederlag, og eventuelt heve med grunnlag i manglende garantistillelse etter forutgående varsel inntatt i nytt niende ledd.

\»I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd første punktum, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag fram til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her. I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd andre punktum, og dette ikkje er gjort, kan forbrukaren gje entreprenøren eit skriftleg varsel med ein frist på minst ti virkedagar til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikkje innan denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å heve avtalen.\»

For øvrig er det i NOU 2016:10 foreslått flere endringer av garantireglene, herunder et forslag om å redusere garantitiden fra fem til to år. Hvorvidt dette og øvrige forslag til endringer vil medføre at lovens garantiregler blir ytterligere endret er foreløpig uklart. Les mer om forslagene til endring her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-10/id2506144/sec1