Entreprenørselskaper idømt store bøter og erstatninger etter fatal arbeidsulykke

Etter en arbeidsulykke i 2014 der en utenlandsk arbeider omkom på en anleggsplass på Eydehavn, har Aust-Agder tingrett 24. mars 2017 avsagt dom mot to selskaper, som begge er ilagt foretaksstraff i form av bøter på kr 400.000 hver. Selskapene er henholdsvis selskapet mannen arbeidet for (arbeidsgiver) og selskapet som hadde ansvaret for hovedoppdraget for byggherren. Tingretten mener at begge de to entreprenørselskapene ikke har ivaretatt sine forpliktelser på en forsvarlig måte. Begge selskapene gjorde gjeldende at de selv hadde gode nok HMS-rutiner, og at de følgelig ikke kunne ha ansvar for ulykken. Tingretten var uenig i dette. Etter nærmere å ha gjennomgått omstendighetene rundt ulykken konkluderte retten med at selskapenes arbeidsgiver- og kontrollplikter ikke var forsvarlig ivaretatt.

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem. Saken dreier seg om ansvar for oppreisningserstatning og forsørgertapserstatning. Aust-Agder tingrett har tilkjent de etterlatte til sammen henholdsvis kr 300.000 i oppreisning og kr 300.000 i forsørgertapserstatning. Dommen har interessante uttalelser om at forsørgelse av foreldre i enkelte land er mer vanlig enn i Norge, og derfor må anerkjennes som grunnlag for forsørgertapserstatning. Retten sier at det heller ikke skal gjøres fradrag i forsørgertapsberegningen ut fra at de etterlatte bor i et såkalt lavkostland. Arbeidet med erstatningssaken ble utført av advokatene Bjørn Rener-Larsen og Magne Olsen.