Forslag til endringer i vannressursloven

I høringsforslaget foreslås endringer på fire områder.

For det første foreslås endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt. Arbeidet er en oppfølgning av varselet i energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) at departementet hadde startet et lovarbeid med sikte på å innføre hjemmel i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å gi utbyggingstillatelse til mindre kraftverk.

For det andre foreslår departementet endringer om konsesjonsplikt, aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvann. Bakgrunnen er nødvendigheten av et regelverk som er tilpasset den betydelige økte aktiviteten i samfunnet knyttet til grunnvann. Gjeldende konsesjonsplikt har vist seg vanskelig å praktisere. Det foreslås derfor å innføre en tilsvarende regulering for grunnvann som for vassdrag. Det foreslås også mindre endringer for at vannressurslovens regler skal bli mest mulig lik for vassdrag og grunnvann.

For det tredje er det foreslått å endre vannressurslovens bestemmelse om retting. Dette gjøres ved å foreslå en presisering av at vassdragsmyndigheten kan pålegge retting når det konstateres forhold i strid med loven eller vedtak i medhold av loven.

For det fjerde foreslår departementet å lovfeste en tilsvarende bestemmelse som i lakse- og innlandsfiskeloven om særlig beskyttelse av laksen ved tiltak i vassdrag.

Høringsforslaget, med høringsfrist 10. februar 2017, kan du lese her.

Av: Advokat Sven Farbrot


TA KONTAKT MED

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390