Høyesterett: Ekspropriasjonserstatning etter salgsverdi skal baseres på dagens salgsverdi på ekspropriasjonstidspunktet

Høyesterett avsa 9. februar 2017 enstemmig dom i en sak om utmåling av ekspropriasjonserstatning etter salgsverdi, i samsvar med vederlagsloven § 5.

Saken gjaldt utmåling av erstatning til flere grunneiere ved ekspropriasjon til bygging av ny E6 i Gudbrandsdalen. De eiendommene dommen gjaldt, var på ekspropriasjonstidspunktet i bruk som grustak. Partene var enige om at dersom det ikke hadde vært for utbyggingen av E6, ville grusuttak pågått i perioden 2010 til 2025, og at eiendommene deretter ville ha blitt omregulert til næringseiendom.

Problemstillingen for Høyesterett var hvordan erstatningen for eiendommene skulle fastsettes når eiendommene først på et fremtidig tidspunkt kunne påregnes å ha blitt solgt som næringseiendom. Partene var enige i at det var salgsverdien etter vederlagsloven § 5 som skulle erstattes, men var uenige om prinsippene for utmålingen. Erstatning for tapet av selve grusressursene var ikke tema for Høyesterett.

Staten anførte at grunneierne skulle få erstattet prisen de ville oppnådd ved et frivillig salg på ekspropriasjonstidspunktet, altså at dagens salgsverdi var utgangspunktet. Grunneierne på sin side anførte at det var fremtidig salgsverdi på det tenkte fremtidige salgstidspunktet som måtte legges til grunn, og at denne salgsverdien så skulle neddiskonteres.

Høyesterett fastslo at det er dagens salgsverdi som skal erstattes ved erstatning etter salgsverdi etter § 5. Ifølge Høyesterett er det \»eiendommens markedsverdi på ekspropriasjonstidspunktet» man skal frem til.

Høyesterett uttalte også at ved fastsettelsen av dagens salgsverdi er ikke den standardiserte kapitaliseringsrenten, som bl.a. benyttes ved fastsettelse av ekspropriasjonserstatning etter bruksverdi, anvendelig. Ved erstatning etter salgsverdi må renten fastsettes skjønnsmessig.