Klage på eiendomsskattetaksten?

Når kommunen foretar omtaksering av grunnlag for eiendomsskatt, har du som eier av eiendommen (skattyter) rett til å klage på taksten/utskrivningsvedtaket. Hvis du har behov for advokatbistand til å klage, kan nødvendige utgifter innenfor visse rammer kreves dekket av kommunen/det offentlige hvis du får medhold i klagen, se nærmere nedenfor.

I slike saker har du også andre viktige rettigheter som fremgår av av forvaltningsloven (med noen særunntak). For eksempel har du i stor grad krav på å få innsyn i relevante saksdokumenter. Videre har kommunen en veiledningsplikt innenfor sitt saksområde etter forvaltningsloven § 11.

Selv om kommunen kan bruke en «sjablonmetode» ved takseringen med bruk av f.eks. «indre» og «ytre» faktor, sonefaktor m.v., skal taksten ikke overstige omsetningsverdien av eiendommen.

Begrunnelsen for en klage kan f.eks. være at det ved takseringen er gjort feil mht. areal, etasjeantall eller lignende, eller at man mener at såkalt «indre faktor» og/eller «ytre faktor» er fastsatt feil eller urimelig ut fra retningslinjene for dette, eller i forhold til sammenlignbare eiendommer ut fra likhetsprinsippet. For å vurdere om det er grunnlag for klage, må man se nærmere på slike forhold, og en klage bør ha en utdypende begrunnelse som knytter seg konkret til slike forhold.

I slike saker kan vi bistå med å formulere klage, be om innsyn i dokumenter, gi råd om hvorvidt det bør klages, mv. Husk klagefristen!

Som nevnt kan man ved evt. medhold i klage fremsette krav om at kommunen skal dekke nødvendige saksomkostninger – her gjelder forvaltningsloven § 36 (jf. eiendomsskatteloven § 29 (1)), som sier følgende:

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.»

Et fremsatt krav om dekning vil bli vurdert konkret, herunder om hvor mye arbeid som anses «nødvendig».