Kontraktsrettslige konsekvenser av krig og pandemi

Mange bedrifter merker nå konsekvensene av pandemien og krigen i Ukraina. Varemangel og økte priser på varer, drivstoff og strøm, for å nevne noe, gjør at det snakkes om den «perfekte storm».

Selv om pandemien og krigen ikke lenger er nyheter er likevel temaer knyttet til kontraktsrettslige konsekvenser av krig og pandemi dessverre fortsatt relevant. 

Dersom man kommer i en situasjon hvor det er så å si umulig å levere i henhold til sine kontraktsforpliktelser kan det være aktuelt å påberope seg force majeure. I denne artikkelen vil vi kort redegjøre for hva force majeure er. Videre vil vi gi noen råd om hva man kan gjøre for å sikre overholdelse av sine kontraktsforpliktelser når man stadig opplever prisstigninger og leveranseproblemer.

Hva menes med force majeure?

Med force majeure siktes det til en ekstraordinær hendelse utenfor partens kontroll som hindrer vedkommende parts oppfyllelse av kontraktsforpliktelsen. Pandemien og krigen kan begge være eksempler på hendelser som kan anses som en force majeure situasjon. Enkelt fortalt må det være tale om en ekstraordinær hendelse som gjør det umulig eller uforholdsmessig tyngende å oppfylle avtaleforpliktelsen.

Når foreligger force majeure?

Det er flere vilkår som alle må være oppfylt for at man kan påberope seg force majeure. Helt sentralt er at situasjonen må være av en slik art at parten ikke burde tatt høyde for situasjonen da avtalen ble inngått.

I dag kjenner vi til både pandemien og krigen, og også mange av konsekvensene. Når det inngås avtaler i dag forventes det at man derfor tar høyde for kjente og tenkelige konsekvenser som pandemien og krigen har eller kan føre til. Det er kun forhold som man ikke kunne eller burde ta høyde for på avtaletidspunktet som kan påberopes som en force majeure hendelse.

Hva er konsekvensen av at det foreligger force majeure?

Konsekvensen av at det foreligger force majeure er at man ikke er forpliktet til å levere i henhold til sin kontraktsforpliktelse så lenge hindringen varer. Videre vil man bli fritatt for erstatningsansvar for det tap den andre part lider som følge av forsinkelsen eller ikke-leveransen. I entrepriseforhold vil man ikke komme i forsinkelse så lenge motpart blir varslet om forholdet og man vil ha rett til fristforlengelse. 

Selv om man kan påberope seg force majeure betyr ikke det at man vil unngå ethvert økonomisk tap som kan tilbakeføres til økte innkjøpspriser grunnet force majeure hendelsen. Force majeure gir som den store hovedregel ikke rett til prisjustering.

Når situasjonen er over eller det igjen er mulig å levere, vil partene normalt være forpliktet til å gjenoppta sine kontraktsrettslige forpliktelser. Dette gjelder selv om man må levere uten fortjeneste eller i verste fall med økonomisk tap. 

Hva bør man gjøre om vilkårene i kontrakten viser seg å virke helt urimelige?

Avtalen som er inngått kan, grunnet uforutsette ekstraordinære hendelser, få en urimelig virkning ved at den opprinnelige balansen mellom partenes ytelser vesentlig forrykkes. Den rammede bedriften kan ende med å selge uten fortjeneste eller kanskje kontraktsforpliktelsen vil påføre bedriften et stort tap. Det kan spørres om det vil være mulig å sette avtalen helt eller delvis til side eller revidere avtalen.

Det klare utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og mellom profesjonelle parter har avtalerevisjon basert på urimelighet så å si vært utelukket. Ettersom vi er inne i en tid som vel må sies å være helt ekstraordinær kan det imidlertid ikke utelukkes at domstolene vil kunne konkludere med vilkårene for tilsidesettelse eller revisjon av avtalen er oppfylt. Denne usikkerheten bør kunne bedre mulighetene for å kunne komme til en minnelig avtale mellom kontraktspartene uten at partene må gå veien gjennom en usikker rettsprosess.

Hva bør man gjøre nå for å sikre sine avtaleforpliktelser?

Det er viktig at du varsler din kontraktspart med en gang om du vil påberope deg force majeure, opprett deretter dialog og søk løsninger. Vi anbefaler at det foretas en rettslig vurdering av om vilkårene for force majeure er oppfylt, fordi uberettiget påberopelse kan medføre ansvar for det tap motparten påføres ved å innrette seg etter en slik melding. Videre bør avtaleparten holdes løpende orientert om situasjonen. 

For nye avtaler må man unngå faste priser. Ved avtaler som skal inngås bør man ta høyde for ekstraordinær prisstigning som ikke vil fanges opp av alminnelige indeksreguleringer. Også her er stikkordet dialog. Utfordringene er størst på lange kontrakter. En mulighet kan for eksempel være å innta et vilkår om prisregulering om prisnivået øker vesentlig eller med en bestemt prosentsats, eventuelt en deling av risikoen ved at en andel av prisøkningen belastes kjøper. Videre kan det være aktuelt å innta en klausul om at det avtales ny prisliste for varer og materiell der det kan forventes store prissvingninger.

Videre bør det vurderes å innta kontraktsklausuler knyttet til force majeure, slik at de også favner nå allerede kjente situasjoner som medfører leveringshindringer.

Avslutningsvis gjentar vi vår oppfordring om å gå i dialog med kontraktsparten når man oppdager at avtalevilkårene ikke lenger kan forsvares. Hensikten med dialogen er at partene bør være tjent med å forsøke å inngå kompromisser som gjør at ikke den ene parten sitter igjen med hele tapet. I verste fall kan en kontraktspart gå konkurs, noe man neppe er tjent med.

Den usikre rettstilstanden tilsier at partene bør forsøke å finne løsninger gjennom forhandlinger og dialog.