Koronavaksine til barn – hvem bestemmer?

Regjeringen har besluttet å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12-15 år. Frem til nylig har vaksinen kun vært tilgjengelig for enkelte i alderen 15-18 år.

Som forelder har du kanskje allerede bestemt deg for om barnet ditt skal ta vaksinen eller ikke. Er det egentlig du som bestemmer dette? Må begge foreldrene være enige? Eller er det kanskje barnet ditt som avgjør dette spørsmålet? Og hvem bestemmer dersom kun en av foreldrene har foreldreansvar?

Utgangspunkt – barn som har fylt 16 år bestemmer selv

Barn som har fylt 16 år bestemmer selv i spørsmål av helsemessig art. Det innebærer at barn over 16 år selv avgjør om de skal ta koronavaksinen. Som forelder/foresatt har du dermed lite du skulle ha sagt dersom du ikke støtter denne beslutningen.

Frem til barnet fyller 16 år kreves det samtykke fra foresatte i avgjørelser om helsehjelp. Det betyr at det er du som foresatt som i utgangspunktet bestemmer hvorvidt barnet ditt under 16 år skal ta koronavaksinen.

Foreldre har en plikt til å veilede, informere og lytte til barnet

Selv om foreldrene bestemmer i spørsmål av helsemessig art for barn under 16 år er det viktig å være klar over at barn har en grunnleggende rett til å bli hørt, til å få informasjon og til å være med på avgjørelser som gjelder dem selv. Disse rettighetene følger blant annet av Grunnloven og FNs barnekonvensjon.

Foreldre har på sin side en plikt til å lytte til barnets synspunkter før avgjørelse om personlige forhold hos barnet tas. Foreldrene har også en lovfestet plikt til å legge vekt på det barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet.

Barn under 16 år har en grunnleggende rett til å bli hørt, til å få informasjon og til å være med på avgjørelser som gjelder dem selv.

Fra barnet har fylt 12 år skal det ha en økende grad av selvbestemmelse i helsespørsmål. For deg som forelder betyr det at du og barnet ditt har en form for delt kompetanse til å samtykke til vaksinasjon mot covid-19. Til syvende og sist er det imidlertid foreldrenes syn som skal legges til grunn dersom barnet og foreldrene er uenige.

Hva skjer hvis foreldrene er uenige?

Avgjørelser om helsehjelp faller inn under foreldreansvaret. Det innebærer at foreldre som ikke har foreldreansvar heller ikke har adgang til å samtykke på vegne av barnet. Hovedregelen er at begge foreldrene har foreldreansvar. I noen tilfeller har bare den ene av foreldrene foreldreansvar.

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, må de ta beslutninger om helsehjelp i fellesskap. Dette gjelder ikke dersom slik helsehjelp regnes som en del av den daglige og ordinære omsorgen for barnet. I slike tilfeller kreves kun samtykke fra én forelder som har foreldreansvar. Dette er tilfellet ved vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet, som er særskilt regulert.

Vaksinasjon mot covid-19 er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet og regnes ikke som en del av den daglige og ordinære omsorgen for barnet. Det innebærer at begge foreldrene med foreldreansvar må samtykke på vegne av barnet ved vaksinasjon mot covid-19. Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen.

Det kan godt tenkes at foreldre med felles foreldreansvar har et ulikt syn på spørsmålet om hvorvidt barnet deres skal vaksineres mot covid-19. Det kan særlig være vanskelig å bli enige i dette spørsmålet for foreldre som ikke bor sammen og har lite kontakt. Slik reglene er utformet i dag vil den forelderen som ikke ønsker vaksinasjonen i realiteten ha vetorett fordi det da ikke foreligger samtykke.

Publisert 15.09.2021 – Fædrelandsvennen (abo): https://www.fvn.no/aktuelt/i/g6vb8q/koronavaksine-til-barn-hvem-bestemmer


TA KONTAKT MED

Ingrid Alida Dovland

Advokat
Telefon
416 20 649