Møterett for Høyesterett!

Norges Høyesterett er en prejudikatdomstol hvor avgjørelsene skal bidra til rettsavklaring og rettsutvikling. For at Høyesterett skal slippe en sak inn til behandling er det en forutsetning at den gjelder prinsipielle spørsmål, dvs.  at en avgjørelse har betydning utover den konkrete saken.

For å føre saker for Høyesterett kreves det tillatelse – møterett. Kravet til møterett er et virkemiddel for å sikre at advokatene evner å fremstille en sak slik at Høyesterett får et godt faktisk og rettslig grunnlag for sine avgjørelser.

Tillatelse forutsetter at advokaten har «…vist seg skikket for sakførsel for Høyesterett» . Slik tillatelse gis dersom advokaten prosederer to muntlige saker og består prøven i begge sakene.

Det er nå 5 advokater i Advokatfirma Tofte med møterett for Høyesterett, og vi er stolte av å videreføre firmaets tradisjoner som et av de beste prosedyremiljøene på Sørlandet.