Når kan du kreve at et tre på naboeiendommen blir fjernet?

Trær, busker og hekker på naboens eiendom som skygger for lys og utsikt, er en vanlig årsak til konflikt mellom naboer. Eieren på sin side, ønsker ofte å beholde treet, for eksempel fordi det skjermer for innsyn eller har en estetisk verdi. Hvilke muligheter har du som nabo til å kreve at et tre på naboeiendommen blir fjernet?

Naboloven har tre ulike bestemmelser som regulerer adgangen til å få fjernet et tre på naboeiendommen.

Det er imidlertid viktig å være klar over at nabolovens bestemmelser som hovedregel ikke gir rett til å igangsette trefelling på eget initiativ. Dette er straffbart og kan medføre et betydelig erstatningsansvar. Naboloven gir først og fremst rett til å kreve trærne felt av eieren selv.

Trær, greiner og røtter som strekker seg over din egen eiendom

I naboloven § 12 finnes det en regel som kan gi deg rett til å få fjernet deler av et tre som strekker seg over din egen eiendom. I motsetning til andre bestemmelser i naboloven, gir imidlertid denne bestemmelsen kun en rett til å få fjernet den delen av treet som strekker seg over din egen eiendom, og således ikke treet i sin helhet.

Røtter som strekker seg fra naboeiendommen og over på din egen eiendom, og som er til en viss skade eller ulempe for deg, kan du selv kutte eller skjære av etter grenselinjen. Når det gjelder trær og greiner tilhørende naboen som går over din egen eiendom, kreves det at du gir naboen varsel og setter en rimelig frist for naboen til å kappe disse. Dersom naboen ikke har foretatt kutting innen rimelig tid, gir naboloven § 12 deg rett til selv å stå for avkappingen.

Etter denne bestemmelsen er det en lav terskel for hva som kan sies å være til skade eller ulempe for deg. Dette kan for eksempel være at grenene fra naboens tre strekker seg over bærbuskene dine, eller at det drysser løv eller barnåler ned i takrennen.

Denne regelen gjelder imidlertid ikke for trær som tjener som grensemerke mellom eiendommene, eller der det er skog på begge sider.

Naboloven har en egen spesialregel for trær

I naboloven § 3 er det gitt en spesialregel om trær. Denne bestemmelsen gir mulighet til å få fjernet trær som står nærmere naboens hus, hage, tun eller dyrket jord enn 1/3 av trehøyden. Dette innebærer at dersom naboens tre er seks meter høyt, kan du ha rett til å få fjernet treet dersom det står nærmere enn to meter fra din tomt.

Bestemmelsen oppstiller imidlertid to vilkår for å få fjernet slike trær. For det første må treet utgjøre en skade eller en særlig ulempe for deg som nabo. Dernest kreves at det heller ikke er nevneverdig om å gjøre for naboen eller for naturmangfoldet på stedet å beholde treet. Det skal med andre ord foretas en interesseavveining mellom den ulempen du opplever, og naboens og naturmangfoldets nytteverdi av treet.

I kravet til «skade eller serleg ulempe» ligger at bagatellmessige ulemper ikke er tilstrekkelig for å kreve et tre fjernet etter denne bestemmelsen. Det er mange forhold som vil kunne oppleves som plagsomt for naboen, for eksempel nedfall av løv og kvister. Slike forhold vil imidlertid neppe alene være tilstrekkelig for å kreve treet fjernet.

Andre forhold som har vært oppe til behandling i domstolene, er tre som skygger for sol og utsikt, og tilfeller hvor det foreligger en risiko for at treet utgjør en direkte fare på egen eiendom.

Hvorvidt disse forholdene gir rett til å kreve treet fjernet, vil bero på graden av den ulempe dette medfører for deg som nabo. I denne vurderingen legges det blant annet vekt på hvor mye av eiendommen som blir liggende i skyggen, og hvor sentrale deler av eiendommen som rammes av skygge og tap av utsikt. I en dom fra Agder lagmannsrett ble det lagt avgjørende vekt på at naboens tre skygget for utsikt over fjorden fra terrassen. Dette ble ansett som en tilstrekkelig ulempe til at treet kunne kreves fjernet, idet andre sitteplasser på eiendommen ikke kunne erstatte utsikten fra terrassen.

Det er imidlertid ikke gitt at du kan kreve naboens tre fjernet selv om det utgjør en ulempe for deg. Bestemmelsen i naboloven § 3 oppstiller ytterligere et vilkår, nemlig at det ikke må være «nemnande om å gjera» for eieren eller for naturmangfoldet på stedet å beholde treet. Sagt på en annen måte, innebærer dette at dersom treet har en spesiell nytteverdi for eieren eller for naturmangfoldet, kan ikke treet fjernes i medhold av naboloven § 3.

Det er en objektiv vurdering som skal foretas av om treet har nevneverdig betydning. At treet har en affeksjonsverdi for eieren, er neppe tilstrekkelig alene. Sammen med andre forhold, som at det for eieren verner mot innsyn av egen eiendom og vind, kan det imidlertid føre til at vilkåret er oppfylt. Også her vil det stå sentralt hvilke deler av eiendommen det er tale om å verne mot innsyn og værforhold. Det viktigste vil være å beskytte den vanlige uteplassen, for eksempel terrassen. Fjernere deler av hagen har ikke den samme prioritet.

Verdt å merke seg er imidlertid at bestemmelsen ikke gjelder for hekker som er under to meter og hekker som fungerer som gjerde. Slike hekker kan ikke kreves fjernet etter naboloven § 3.

Den generelle tålegrenseregelen

Dersom treet står lenger borte fra tomten din enn 1/3 av trehøyden, kan du likevel ha rett til å kreve treet fjernet etter den generelle bestemmelsen i naboloven § 2. Bestemmelsen er generell i den forstand at den ikke kun gjelder trær, men generelt alle innretninger eller tiltak som er til skade eller ulempe for naboeiendommen. Terskelen for å få rett til å fjerne et tre etter denne bestemmelsen er imidlertid høyere. Hvorvidt ulempene for naboeiendommen er av en slik størrelse at tålegrensen i naboloven § 2 er overskredet, må vurderes konkret. De samme argumentene som tap av utsikt, nedfall av løv eller fare for at treet velter kan benyttes også her, men det kreves etter denne bestemmelsen en større grad av ulempe for deg som nabo for å få medhold i felling


TA KONTAKT MED

Kjell Fredvik

Partner
Telefon
916 13 501

Maria-Louise Hennig-Olsen

Advokatfullmektig
Telefon
957 97 838