Ny byggeteknisk forskrift «TEK17» begynner å gjelde

Fra 1. juli 2017 erstattes den gamle tekniske forskriften, \»TEK10\», av den nye \»TEK17\».

Teknisk forskrift har bestemmelser om tekniske minimumskrav til alle bygg som oppføres. Reglene skal sikre oppfyllelse av tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi, samt hensyn til visuell kvalitet og universell utforming.

Endringene som er innført med TEK17 og som trer i kraft 1. juli, innebærer fjerning og lemping av en del krav sammenlignet med tidligere TEK10. Formålet har vært å få \»et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader\», i tråd med regjeringens mål om å legge til rette for raskere og enklere boligbygging.

I en overgangsperiode mellom 1. juli 2017 og 31. desember 2018 vil alle som inngir byggesøknad kunne velge hvilket regelsett man vil følge for bygget, enten TEK10 eller TEK17. Mange profesjonelle utbyggere vil kunne være tjent med å velge de å oppfylle de nye kravene, men hva som er mest hensiktsmessig må man vurdere i det enkelte tilfellet.

Hittil gjeldende regler i TEK10 har hatt krav som ifølge kritikere har medført fordyrelser på grunn av større nødvendig areal og dyre tekniske løsninger, slik som heiskrav. I tillegg ble det argumentert med at reglene var kompliserte å forstå.

I ny TEK17 har man ønsket å fortsatt ivareta hensynet til helse/miljø/sikkerhet og universell utforming, herunder tilgjengelighet for de med nedsatt funksjonsevne, men veie dette mot byggebransjens ønske om å få ned byggekostnadene, særlig for mindre leiligheter som det er stor etterspørsel etter i de store byene.

Blant de viktigste endringene i praksis er at man etter TEK17 kan velge mellom \»snusirkel\» og \»snurektangel\» for å oppfylle krav til tilgjengelighet i boliger der dette gjelder. Tidligere har \»snusirkel\» på 1,5 meter i diameter vært eneste alternativ, og denne sirkelen har man måttet få plass til i alle rom på inngangsplanet. I TEK17 er kravet at alle rom skal ha \»snuareal for rullestol\», og at man for å oppfylle dette i det enkelte rom kan velge mellom \»snusirkel\» på 1,5 meter eller \»snurektangel\» på 1,3 x 1,8 meter.

Dette gir større fleksibilitet i utformingen av planløsningen, og vil kunne medføre at man kan oppfylle minimumskravene ved å bygge boenheter med et mindre totalareal enn tidligere.

Kravene til stigningsforhold på ramper er blitt lempet på, slik at ramper nå kan være brattere enn etter TEK10 og dermed ta mindre plass (og kostnad).

En viktig endring er at det tidligere kravet om at alle boliger må ha innvendig bod er fjernet, noe som reduserer totalt innvendig \»minimumsareal\». Det er fortsatt krav om oppbevaringsplass/bod (som kan være utendørs), men for boenheter under 50 m² er minimumsarealet for bod redusert fra 5 m² til 2,5 m².

Kravene i byggteknisk forskrift er minimumskrav, og alle utbyggere står fritt til å bygge med høyere kvalitet, mer universell utforming, større rom og mer lagringsplass osv., enn det som TEK17 krever. Følger man kun minimumskravene, synes forskriftsendringene å kunne gi lavere kostnader for utbygger, og større grad av fleksibilitet. Hvorvidt innsparingene kommer boligkjøperne til gode, er ikke dermed sagt.