Offentlige anskaffelser – enklere å kreve erstatning for tapt fortjeneste ved brudd på anskaffelsesreglene

Etter reglene om offentlige anskaffelser vil en leverandør kunne kreve erstatning av den offentlige oppdragsgiveren for tap som følge av brudd på reglene i anbudsprosessen. I norsk rettspraksis og KOFA-praksis det hittil ofte vært vanskelig for en leverandør å få erstattet den \»positive kontraktsinteressen\», som betyr at leverandøren stilles økonomisk som om han hadde blitt tildelt kontrakten (får erstattet tapt fortjeneste). Erstatning for den \»negative kontraktsinteressen\», som betyr at leverandøren kun får erstattet utgiftene han har hatt ved å delta i konkurransen, har stort sett blitt utfallet.

Domstolene har hittil lagt til grunn at oppdragsgiveren må ha gjort en \»vesentlig feil\» i anbudsprosessen for at leverandøren skal kunne få erstattet den positive kontraktsinteressen.

Denne regelforståelsen har gjort at mange tilbydere som har vært urettmessig forbigått i en anbudsprosess, ikke har sett seg tjent med å gå videre med saken, da de har antatt at de neppe ville få erstattet positiv kontraktsinteresse.

En nylig avgitt uttalelse fra EFTA-domstolen til Frostating lagmannsrett kan endre dette. Det kan nå være lettere for forbigåtte tilbydere å nå frem med krav om erstatning for tapt fortjeneste, når oppdragsgiver har gjort feil i anbudsprosessen. Saken gjaldt en tilbyder av fergetjenester, Fosen-Linjen AS, som krevde erstatning fra den offentlige oppdragsgiveren, AtB AS, som administrerer kollektivtransporten i Sør-Trøndelag.

EFTA-domstolen uttalte at det ikke kan kreves \»vesentlig feil\», eller skyld hos oppdragsgiver, for at en leverandør skal kunne kreve erstatning for den positive kontraktsinteressen. Det å oppstille et slikt \»ekstra\» krav i nasjonal rett om en sterkere alvorlighetsgrad på brudd på EØS-retten for å få erstatning, ville kunne undergrave håndhevelsesdirektivets mål om et effektivt og raskt rettslig vern.

Det gjenstår å se i hvilken grad praksis retter seg etter dette, men ut fra EFTA-domstolens uttalelse synes det nå å være større mulighet for forbigåtte leverandører til å nå frem med krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse.