Oppdatering i sak om offentlige anskaffelser – ikke så godt nytt for forbigåtte leverandører likevel?

Vi skrev den 3. januar om EFTA-domstolens uttalelse som sa at det ikke kunne kreves «vesentlig feil» i anbudsprosessen for at en leverandør skal kunne få erstattet såkalt positiv kontraktsinteresse (tapt fortjeneste). I vår artikkel skriver vi at det gjenstår å se om praksis vil rette seg etter dette.

Frostating lagmannsrett har nå 2. mars 2018 avsagt sin dom i saken, og har valgt å se bort fra EFTA-domstolens rådgivende uttalelse, da retten mener at uttalelsen «ikke fremstår som klart riktig». Lagmannsretten fastholder den «gamle» læren om at det kreves «vesentlig feil» for å få erstattet positiv kontraktsinteresse.

Lagmannsretten ga ikke leverandøren medhold i kravet om erstatning for positiv kontraktsinteresse – kravet var 83,4 millioner kr med tillegg av renter – men grunnen til dette var at retten mente at det manglet nødvendig årsakssammenheng, som er et vilkår for erstatning. Det var etter rettens syn ikke «kvalifisert sannsynlighetsovervekt» for at leverandøren ville ha blitt tildelt kontrakten hvis feilen ikke var gjort. Lagmannsretten tilkjente kun erstatning for negativ kontraktsinteresse, med 1,5 millioner kroner.

Det er p.t. ikke avklart om saken blir anket til Høyesterett. Vi følger med på saken videre!