Kontakt

Oppdragsvilkår

Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.

Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag er det en saksansvarlig advokat. Det tas forbehold om å benytte andre advokater i Advokatfirma Tofte Hald dersom dette er hensiktsmessig.

Salærberegning og fakturering

Utgangspunktet for salærberegningen er medgått tid til oppdraget, innenfor nærmeste hele 15 minutter. Det vil i tillegg bli utøvet skjønn hvor arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse og hvordan dette har påvirket effektiviteten i utførelsen av oppdraget, det oppnådde resultat, de verdier saken gjelder mv. vil bli hensyntatt.

Våre veiledende timepriser finner du på vår hjemmeside www.www.toftehald.no

Timesatsene kan justeres med inntil 5 prosent ved hvert årsskifte.

Prisen er inklusiv alle normale kontortekniske tjenester, herunder sekretærtid og generell kopiering, porto, m.m. Eventuelle tilleggs- eller ekstraordinære kostnader, slik som reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser, kostnader til større kopieringsarbeid (eksterne og internt) og større forsendelser, kommer i tillegg.

Fakturering foretas normalt en gang pr. måned.

Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av Deres forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet. Arbeidet vil bli avregnet etter de ovennevnte salærberegningsprinsipper. Vårt salær er ikke begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. De som klient er fullt ut ansvarlig for vårt samlede salærkrav.

Klientens eget forhold

Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil kunne ha betydning for størrelsen på salæret.

Det forutsettes at klienten gir all nødvendig informasjon i tilknytning til oppdraget.

Klienten vil få tilsendt kopi av korrespondansen i saken. Denne bør oppbevares. Saksdokumenter som arkiveres hos oss blir makulert etter 10 år.

Ansvar for sakens utfall – Ilagte sakskostnader/rettsgebyr – Forholdet til tilkjente sakskostnader.

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens sakskostnader og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettssak ender med at klienten blir tilkjent sakskostnader, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Advokater har taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har undertegnet taushetserklæring.

Advokatfirma Tofte Hald AS lagrer personopplysninger både elektronisk og i papirbasert form. Disse opplysningene er tilgjengelig for de øvrige advokater og våre sekretærer. Opplysningene blir slettet etter anmodning, eller dersom Advokatfirma Tofte Hald AS finner det hensiktsmessig med mindre annen lovgivning pålegger oppbevaring av opplysningene. Klienten kan dessuten kreve opplyst hvilke opplysninger som er lagret om klienten og kreve rettet feil eller manglende opplysninger.

E-post sendes ukryptert til den av Dem oppgitte adresse med mindre De har innvendinger mot dette.

Advokatfirma Tofte Hald AS legger til grunn at taushetsplikten overfor klienten ikke er til hinder for at opplysninger om saken kan gis øvrige advokater/medarbeidere i firmaet. Advokatfirma Tofte Hald AS vil ikke benytte utenforstående bistand ved behandling av oppdraget, uten at dette på forhånd er avtalt med klienten. Der utenforstående bistand benyttes, legges til grunn at Advokatfirma Tofte Hald AS er fritatt for taushetsplikten i nødvendig utstrekning. Det forutsettes også at Advokatfirma Tofte Hald AS er fritatt for taushetsplikten i den grad henvendelse til utenforstående er nødvendig i anledning utførelsen av oppdraget.

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Agder og Rogaland som første instans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

Advokatvirksomhet har visse krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Vårt firma oppfyller disse kravene.

Dersom påviselige ansvarsbetingende feil begått av den ansvarlige advokat påfører klienten et økonomisk tap, er det økonomiske ansvaret for den ansvarlige advokat begrenset til 10 x advokatens honorar i saken, og under enhver omstendighet maksimalt NOK 5.000.000 for hvert skadetilfelle.

Advokatfirma Tofte Hald AS, firmaets partnere og ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, tap av fortjeneste, goodwill, image mv.