Regjeringen foreslår nye og strengere krav til arbeidsavtalers innhold

Den 16. juni 2023 fremmet arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag om nye og strengere krav til arbeidsavtalers innhold. Forslaget skal gjennomføre EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, og behandles i stortinget 28. november 2023. Det er grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt med få endringer.

I korte trekk innebærer lovforslaget nye regler om prøvetid, deltid og midlertidig ansettelse, samt nye og mer omfattende krav til arbeidsavtalens innhold. Dersom endringene blir innført, vil det bli behov for revisjon av en rekke arbeidsavtaler, samt en bevisstgjøring rundt plikter overfor deltids- og midlertidig ansatte. Vi oppsummerer noen av endringene nedenfor.

Tidspunktet skriftlig arbeidsavtale må foreligge

I dag plikter arbeidsgiver å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale så snart som mulig, og senest innen en måned etter at arbeidstaker tiltrådte arbeidsforholdet. Regjeringen foreslår å endre denne fristen til syv dager etter at arbeidsforholdet begynte. I tillegg skal endringer i arbeidsforholdet implementeres i arbeidsavtalen senest den dagen endringen trer i kraft.

Informasjon i arbeidsavtaler

Arbeidsmiljøloven § 14-6 oppstiller flere krav til arbeidsavtalers innhold i dag. I tillegg til kravene som allerede fremgår av loven, må arbeidsavtalen etter lovendringen inneholde informasjon om følgende:

  • At arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted, dersom det er tilfelle,
  • Feriepenger og regler for fastsettelse av ferietidspunkt,
  • Rett til fravær betalt av arbeidsgiver, for eksempel permisjon og sykefravær,
  • Krav til fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold,
  • Lønnens ulike elementer (dersom den består av flere),
  • Varierende arbeidstid, dersom det er tilfelle,
  • Ordninger for vaktendring og arbeid utover avtalt arbeidstid (overtid),
  • Innleiers identitet dersom arbeidstakeren skal leies ut,
  • Rett til kompetanseutvikling, og
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse.

Forslagene innebærer at arbeidsavtalen i praksis må oppdateres oftere enn det som har vært vanlig i dag, og flere elementer av arbeidsforhold som per i dag kun er omtalt i eksempelvis personalhåndboken vil måtte inntas i arbeidsavtalen.

Ny § 14-8 a) om rett til å be om mer forutsigbar ansettelsesform

Regjeringen foreslår videre å implementere en ny § 14-8 a) i arbeidsmiljøloven. Paragrafen fastslår at dersom arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter at forespørselen fant sted. Bestemmelsen omfatter situasjoner hvor det bes om overgang fra midlertidig til fast stilling eller fra deltidsstilling til heltidsstilling, men også der arbeidstaker ber om høyere deltidsprosent eller mer forutsigbare vilkår når det gjelder arbeidstid.

Retten begrenses til å gjelde arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i mer enn seks måneder, og som er ferdig med eventuell prøvetid. Retten gjelder heller ikke hvis det er gått mindre enn seks måneder siden arbeidstakers forrige forespørsel etter bestemmelsen.

Bestemmelsen i § 14-8 a gir ikke arbeidstaker noen rett til en ansettelsesform med mer forutsigbare og tryggere arbeidsvilkår, men en rett til å be om det og å få et skriftlig begrunnet svar fra arbeidsgiver.

Nye regler om prøvetid

Regjeringen foreslår å regulere prøvetidens varighet ved midlertidig ansettelse, slik at prøvetidsperioden ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid vil fortsatt gjelde.

I tillegg foreslås et nytt ledd hvor det fastslås at det ikke kan avtales ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet.

Videre behandling

Per nå er det ikke gitt noen uttalelser om når endringene skal gjelde fra. Det er imidlertid grunn til å tro at endringene vil tre i kraft 1. juni 2024 eller januar 2025, dersom de vedtas. Dette ut ifra alminnelig saksbehandlingstid i lovsaker.

Ta kontakt med våre arbeidsrettseksperter om du har spørsmål, eller ønsker hjelp til å forberede virksomheten på endringene som står på trappene!


TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Elisabeth Finsnes

Partner
Telefon
950 80 279

Marthe Svardal Haugland

Advokat
Telefon
454 19 692