Tinglysning av rettighet i fast eiendom

Alle som eier fast eiendom har på ett eller annet tidspunkt stiftet nærmere bekjentskap med tinglysningsinstituttet. For at man skal bli registeret som hjemmelshaver til en fast eiendom er det nødvendig å tinglyse overføringen i grunnboken.

Etter tinglysningen er gjennomført kan hvem som helst gå inn i grunnboken å få informasjon om hvem er registrert som hjemmelshaver til eiendommen. Vårt inntrykk er at de fleste eiendomsoverdragelsene blir tinglyst. Situasjonen er imidlertid noe annerledes for begrensede rettigheter i fast eiendom som avtales mellom to private parter. Disse tinglyses i mindre grad enn eiendomsoverdragelsene.  

Det kan for eksempel være at man blir enige om en veirett eller båtplass på naboens eiendom. Slike rettigheter kan avtales både muntlig og skriftlig. Det er ikke et krav om at rettigheten tinglyses for at den skal være gyldig. Men man bør likevel gjøre det. Uten tinglysning så vil ikke en avtalt rettighet ha såkalt rettsvern.

Rettsvern innebærer at rettigheten gis beskyttelse mot tredjemenn som påstår de har en samme rett eller en konkurrerende rettighet. Et eksempel kan være illustrerende;

To parter blir enige om at den ene får rett til båtplass på eiendommen til den andre. Rettigheten tinglyses ikke. Etter hvert som tiden kommer det en ny eier av eiendommen som båtplassrettigheten knytter seg til. Han blir ikke gjort kjent med den utinglyste rettigheten og har heller ingen annen grunn til å være kjent med den. Når den nye eieren tinglyser sitt kjøp av eiendommen så risikerer rettighetshaveren at hans rett blir ekstingvert (utslettet). Dette er bare en av mange situasjoner som kan oppstå. Reglene for slik ekstinksjon finner vi i tinglysingsloven. De er basert på prinsippet om «først i tid best i rett». Det vil i denne sammenhengen si den som tinglyser først.

For å unngå å havne i denne eller lignende situasjoner er det viktig at man også tinglyser slike rettigheter i fast eiendom.

Utover å gi rettsvern kan tinglysning også gi gode holdepunkter for hva som er rettighetens innhold. Etter hvert som tiden går er det ikke uvanlig at avtaler kommer bort eller at ingen av partene helt husker hva som var avtalt. Dersom rettigheten er tinglyst kan den enkelt bestilles fra Statens Kartverk.

Vi har bred erfaring med å utarbeide dokumenter som skal tinglyses. Vi bistår også jevnlig i saker som gjelder rettighetsforhold over eiendommer. Kontakt oss ved behov for bistand.