Kontraktsrett og avtalerett

Kontraktsrett er et sentralt rettsfelt innenfor jussen – og gode kontrakter er ofte nøkkelen til suksess. Advokatfirma Tofte Halds advokater bistår store og mindre næringsvirksomheter, det offentlige og privatpersoner innenfor hele rettsområdet slik som planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter samt gjennomføring av kontrakter.

Vår rådgivning strekker seg fra de helt enkle kontrakter, kontrakter innen disipliner som er strengt lovregulert, til omfattende skreddersømkontrakter i saker med stor avtalefrihet. Vi kan bistå i alle stadier av kontraktens «liv», fra taktiske vurderinger og forhandlingsfasen, til kontraktsutforming, konflikthåndtering/mislighold og tvisteløsning.

Vi tilstreber å utforme kontrakter som er verdiskapende for våre kunder, ved at vi bidrar til å løfte frem viktige problemstillinger og sikre løsninger som skal avdempe potensielle konflikter i fremtiden. Et godt samspill med kunden er derfor ofte viktig,  i tillegg til en god forretningsforståelse hos advokaten. Vi tilbyr spisset kompetanse innen en rekke bransjer, som gjør at i kan tilby den advokaten som passer for din sak. Når du kontakter en av advokatene våre, vil vi bidra til at rett advokat settes på saken.  

Kontraktsrett er et svært omfattende rettsfelt og vår kompetanse omfatter blant annet følgende avtaletyper:

 • Intensjon/opsjonsavtaler, utforming av term sheet
 • Joint venture/ulike typer samarbeidsavtaler
 • Utviklingsavtaler herunder FOU-kontrakter
 • Leieavtaler
 • Leasingavtaler
 • Låne- finansieringsavtaler
 • Forhandler-, agent-, og kommisjonsavtaler
 • Franchiseavtaler
 • Samarbeidsavtaler
 • Avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester
 • Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom
 • Entreprisekontrakter
 • Aksjonæravtaler
 • Kraftforvaltningsavtaler
 • Utarbeidelse av standard leveringsvilkår
 • Spesialtilpasninger i bransjestandardavtaler
 • Sponsoravtaler

Spørsmål vi ofte får

Er en muntlig avtale bindende? Det er et grunnleggende prinsipp i norsk avtalerett at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Dette gjelder med noen unntak, hvor lovgiver har nedfelt krav om skriftlighet og noen ganger også formkrav , f. eks. ved at den må bevitnes. Det viser seg imidlertid i praksis a det oftere oppstår uenighet om muntlige avtaler, både mht. om bindende avtale faktisk ble inngått og hva som ble avtalt. Muntlige avtaler vil ofte reise flere bevismessige problemstillinger, og det er den som hevder at en avtale er inngått som bærer bevisbyrden for at det er gjort. Vår anbefaling er derfor at i alle fall avtaler a en viss betydning, avtaler som er viktige for deg, bør du sørge for at gjøres skriftlig.
Hva bør reguleres i en opsjonsavtale? En opsjon innebærer en rettighet som rettighetshaver kan utløse frem i tid, etter avtaleinngåelsen. Det kan være en rettighet innenfor et hvilket som helst livsområde, for eksempel rett til kjøp eller salg av aksjer eller eiendom. I den fleste opsjonsavtaler kan det være relevant å vurdere om følgende bør reguleres ; om det eventuelt er vilkår som må oppfylles før opsjonen kan utløses, evt. eksterne betingelser om opsjonen må utøves fullt ut eller om den kan deles opp om opsjonen kun kan utøves en gang eller flere ganger frister for opsjonsutøvelse (tidligste og seneste frist) pris og evt. prisregulering formkrav til hvordan opsjonsutøvelse skal meldes og innhold i meldingen tidspunkt for påfølgende gjennomføring og evt. overdragelsesvilkår om opsjonen i seg selv kan overdras Tofte Hald tilbyr erfarne advokater som, innenfor det aktuelle saksområde, kan bidra til at dine interesser varetas optimalt, at opsjonsavtalen sikres den nødvendige forutsigbarhet for partene og at an unngår seere konflikter.
Hva er dine rettigheter ved kontraktsbrudd? I de aller fleste tilfeller vil annen parts kontraktsbrudd/mislighold gi rett til visse misligholdsanksjoner. Det må likevel i alle tilfeller vurderes helt konkret om misligholdets art og omfang kvalifiserer til bestemte sanksjoner. Er du forbruker, har lovgiver etablert en rekke ufravikelige rettigheter på mange saksområder. Eksempler på dette er Forbrukerkjøpsloven og Bustadoppføringslova, som sikrer kjøpers rettigheter til retting, prisavslag, erstatning og heving. Imidlertid er lagt de fleste livsområder omfattet av avtalefrihet, slik at rettighetene ved kontraktsbrudd beror på en tolking av den konkret inngåtte avtalen, ofte med lovregulering, standardavtaler og/ eller ulovfestet kontraktsrett som rettslig «bakteppe». Hvis du mener at den annen part bryter avtalen bør du ikke vente lenge med å i beskjed i form av en skriftlig reklamasjon, for rettigheter kan ellers tapes. Våre advokater kan bistå deg med vurdering av misligholdet, dets alvorlighet, sikre overholdelse av reklamasjonsfrister og i samråd med kunden velge den sanksjon som er berettiget og egnet for saken. Saken kan følges tett opp i det videre forløpet, herunder tilbys bistand i tvisteløsning.

TA KONTAKT MED

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988

Bjørn Rener-Larsen

Partner
Telefon
959 66 475

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Emilie Ovanger Jarlsby

Senioradvokat
Telefon
993 27 987

Glenn Vidar Heia

Partner
Telefon
953 67 650

Gøril Bruvoll Barlien

Advokatfullmektig
Telefon
957 03 358

Heidi Ekrem

Partner
Telefon
976 05 336

Ingrid Alida Dovland

Advokat
Telefon
416 20 649

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Kjell Torkelsen

Senioradvokat
Telefon
992 28 627

Kjersti Lovise Vartdal

Senioradvokat
Telefon
482 50 287

Marit Fiane Grødum

Advokatfullmektig
Telefon
990 24 902

Marthe Svardal Haugland

Advokat
Telefon
454 19 692

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929

Ole Petter Stige

Partner
Telefon
995 03 964

Roald Solberg-Jacobsen

Partner
Telefon
975 04 285

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390

Thomas Nordgård

Partner
Telefon
976 66 846

Torleiv Drangsland

Partner
Telefon
456 60 338

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Bjørnar Bruskeland

Advokat
Telefon
906 95 105