Skatt og merverdiavgift

Skatt og merverdiavgift er spesielle rettsområder der uriktig behandling kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Skatte‐ og merverdiavgiftsretten må ofte vurderes i sammenheng med øvrige kompetanseområder, som for eksempel selskapsrett og entrepriserett. I Tofte Hald har vi den nødvendige kompetansen til å se konsekvenser utover det enkelte fagområdet, og vi tilbyr tverrfaglige team med erfarne advokater som forstår klientens behov. Tofte Hald bistår både selskaper, offentlige aktører og privatpersoner innenfor de følgende områder:

  • Virksomhetsoverdragelser
  • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
  • Fusjoner og fisjoner
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Generasjonsskifter
  • Skatt‐ og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
  • Skattekontroll og bokettersyn

Spørsmål vi ofte får

Jeg er blitt kontaktet av skattemyndighetene i forbindelse med en kontroll av skattemelding/merverdiavgiftsmelding. Er jeg pliktig til å gi opplysninger til dem? Ja, etter skatteforvaltningsloven § 8-1 er alle som leverer skattemelding og merverdiavgiftsmelding pliktig til å oppgi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene. Skatteetaten har taushetsplikt om de opplysningene de mottar, og det er derfor trygt å gi opplysninger til dem. Vi anbefaler imidlertid likevel at man tar kontakt med en rådgiver/advokat når man får henvendelser fra skattemyndighetene, blant annet for å sikre en god dialog med saksbehandler, og at man ikke oppgir uriktig eller unøyaktig informasjon som kan medføre at saken blir mer omfattende enn det som er nødvendig.
Jeg skal leie ut/fremleie lokaler. Kan jeg velge om jeg skal fakturere leien med eller uten merverdiavgift? Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-11, slik at utleien som utgangspunkt alltid kan faktureres uten merverdiavgift. For å sikre fradragsrett for utleiers merverdiavgiftskostnader vil det i en rekke tilfeller være gunstig at utleien faktureres med merverdiavgift, og det finnes derfor en ordning med frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleier. Ordningen forutsetter at leietaker er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og driver avgiftspliktig virksomhet i de leide lokalene. Utleier kan ikke velge å fakturere husleie med merverdiavgift dersom leietakeren ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, eller ikke driver avgiftspliktig virksomhet i lokalene. Utleie til ordinære boligformål vil aldri kunne faktureres med merverdiavgift. Husk at leiekontrakten kan begrense muligheten til fremleie, og stille særlige krav til merverdiavgiftsbehandlingen.

TA KONTAKT MED

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929

Bjørnar Bruskeland

Advokat
Telefon
906 95 105