Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli!

Etter 1. juli 2022 vil virksomheter som oppfyller kriteriene være pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i verdikjeden. Aktsomhetsvurderingen skal ta for seg grunnleggende menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår, og dette må dokumenteres og offentliggjøres i en skriftlig redegjørelse. Redegjørelsen skal blant annet inneholde en generell beskrivelse av virksomhetens organisering og rutiner, opplysninger om faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold avdekket gjennom aktsomhetsvurderingen, og en beskrivelse av både gjennomførte og planlagte tiltak.

Virksomhetene har også en utvidet plikt til å svare på spørsmål fra interessenter med utgangspunkt i aktsomhetsvurderingen de har utført i medhold av loven, enten generelt eller spesielt knyttet til en vare eller tjeneste.

De virksomheter som omfattes vil være de virksomheter som oppfyller to av tre følgende vilkår:

  • Salgsinntekt på mer enn kr 70 millioner
  • Balansesum på mer enn kr 35 millioner
  • Gjennomsnittlig 50 årsverk eller mer i regnskapsåret

Mange av de selskapene som er omfattet av loven, er allerede omfattet av regnskapsloven § 3-3 c om redegjørelse for samfunnsansvar, blant annet menneskerettigheter og plikten til å utarbeide årsberetning. Merk også at dersom virksomheten er i konsern så vil loven gjelde både morselskapet og datterselskapenes aktiviteter

De nye forpliktelsene medfører et større behov for transparens og kontroll med både egen virksomhet og virksomhetens leverandører. Det kan derfor være behov for å tilpasse virksomhetens organisering og systemer, samt allokering av ressurser, for å imøtegå disse kravene. Virksomhetene som omfattes av loven bør starte arbeidet med å kartlegge hvilke tiltak som må implementeres, og integrere og gjennomføre aktsomhetsvurderinger etter loven så snart som mulig. Arbeidet kan tilpasses virksomhetens størrelse og behov, og ofte gjøres relativt enkelt.

Forbrukertilsynet skal føre kontroll med loven, og brudd vil blant annet kunne føre til vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Lurer du på om din virksomhet omfattes av de nye reglene, eller har spørsmål til hvordan forpliktelsene best kan oppfylles? Ta kontakt med enten advokat Elisabeth Finsnes, advokat Hans Erdvik eller advokatfullmektig Marte Svardal Haugland hos Tofte, så hjelper vi deg!


TA KONTAKT MED

Elisabeth Finsnes

Partner
Telefon
950 80 279

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Marthe Svardal Haugland

Advokat
Telefon
454 19 692