Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftsregelverket legger opp til at en næringsdrivende kan fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. I en oppstartsfase, der virksomheten ikke gir noen avgiftspliktige inntekter, er det ikke grunnlag for å kreve fradrag etter lovens hovedregel. Men de færreste vet at det foreligger en ordning med forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret, nettopp med den hensikt å sikre fradragsrett for virksomheter som er i en oppstartsfase. I en periode der likviditeten ofte er svært presset, kan løsningen med forhåndsregistrering noen ganger være det som hjelper virksomheten «over kneika».

Skattedirektoratet offentliggjorde enkelte retningslinjer for forhåndsregistrering den 18. mai 2006 (SKD artikkel av 19. juni 2006), med tre hovedvilkår:

  1. det må være foretatt betydelige anskaffelser på et tidspunkt før virksomheten får omsetning
  2. det må være sannsynlighetsovervekt for at virksomheten, når normal drift foreligger, vil ha omsetning over kr 50 000 og drive sin aktivitet i næring
  3. forhåndsregistreringen må ha en minsteperiode på 4 måneder

Vilkåret om betydelige anskaffelser på et tidspunkt før virksomheten får omsetning

Etter merverdiavgiftsloven § 2-4 første ledd bokstav a) er det et vilkår at selskapet har foretatt betydelige anskaffelser som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning. I denne sammenheng er mer enn kr 250 000 (inklusive mva) ansett å være «betydelige anskaffelser».

Vilkåret om sannsynlighetsovervekt for at virksomheten, når normal drift foreligger, vil ha omsetning over kr 50 000 og drive sin aktivitet i næring

Det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at virksomheten blir en levedyktig og sunn virksomhet, som gir avgiftspliktig omsetning. Bakgrunnen for dette er at avgiftsmyndighetene ikke ønsker å subsidiere en virksomhet i oppstartsfasen dersom virksomheten ikke på et senere tidspunkt vil sørge for at merverdiavgift blir innbetalt til statskassen. I ytterste konsekvens kan avgiftsmyndighetene kreve den fradragsførte inngående merverdiavgiften tilbakebetalt fra virksomheten dersom man ikke kommer i gang med avgiftspliktig omsetning.

Det er også et vilkår for forhåndsregistrering at det framstår som overveiende sannsynlig at virksomheten skal drives som næringsvirksomhet. Vilkåret innebærer at virksomheten må ha en viss varighet og et visst omfang, være egnet til å gi økonomisk overskudd og drives for eierens egen regning og risiko. Normalt er det enkelt å dokumentere varighet og omfang, samt at virksomheten drives for eierens egen regning og risiko. Vilkåret om å dokumentere at virksomheten vil være egnet til å gi økonomisk overskudd være vanskeligere.

Ved vurderingen av om en virksomhet er egnet til å gi overskudd må skattekontoret overbevises om at virksomheten vil være egnet til å gi et overskudd på sikt. Det er klart at det i oppstartsperioden vil være mer kostnader enn inntekter, men over en noe lengre periode, f.eks. fem til syv år, må det være mulig å tenke seg at virksomheten både har inntekter som dekker løpende utgifter, og i tillegg kunne gi avkastning på den kapital som er investert i virksomheten.

Virksomheten som søker om forhåndsregistrering må altså kunne overbevise skattekontoret om at det er sannsynlighetsovervekt for at virksomheten vil ha en omsetning over kr 50 000 og at virksomheten drives i næring. Dette kan f.eks. dokumenteres med inngåtte avtaler, realistiske budsjetter eller annen relevant dokumentasjon. I tillegg vil det kunne være relevant å fremlegge (intensjons)avtaler, vise til at man har mottatt offentlig støtte, vise virksomhetens markedsplaner osv.

Vilkåret om en minsteperiode for forhåndsregistrering på 4 måneder

Det er ikke adgang til forhåndsregistrering dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås, jf. merverdiavgiftsforskriften § 2-4-1 annet ledd annet punkt.

Dette vilkåret er normalt helt uproblematisk å oppfylle, og er ment å hindre at virksomheter som snart kommer i gang med sin avgiftspliktige virksomhet søker, og dermed opptar unødvendig kapasitet hos skatteetaten.

Oppsummering

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret er avgiftssystemets ordning for å sikre at virksomheter ikke pådrar seg merverdiavgiftskostnader i perioden før virksomheten blir ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Ordningen kan gi virksomhetene en likviditetsmessig fordel, og bør benyttes av alle virksomheter i en oppstartsfase.

En forhåndsregistrering kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Den merverdiavgift virksomheten har pådratt seg før forhåndsregistreringen kan virksomheten få tilbake gjennom et tilbakegående avgiftsoppgjør.

Kanskje du også er interessert i å lese:

Tilbakegående avgiftsoppgjør – Advokatfirma Tofte AS


TA KONTAKT MED

Martin Rødland

Partner
Telefon
996 06 929