Familie – Arv – Skifte

Gjeldsansvar hos ektefeller – kan det stiftes gjeld med virkning for den andre ektefellen?

Inngåelsen av ekteskap er på flere måter inngåelse av en juridisk avtale mellom ektefellene. Rent økonomisk har det blant annet den konsekvensen at ektefeller blir lignet under ett, og det oppstår en underholdsplikt som innebærer at ektefeller har et økonomisk ansvar for hverandre under ekteskapet. Men hvordan er det med gjeld? Finnes det en adgang …

Les mer

Adgangen til å dele ut gaver fra uskiftet bo

Arveloven setter begrensninger på lengstlevende ektefelles adgang til å dele ut gaver av uskifteboet. Dersom gaven står i misforhold til formuen i uskifteboet, kan den kreves omstøtt (tilbakeført). Spørsmålet om hvor denne grensen går, har ikke tidligere vært behandlet av Høyesterett. I dom avsagt 9. november 2022 uttalte Høyesterett at gaver som utgjør mellom 10 % og 30 % av verdiene i uskifteboet står i en faresone for å bli omstøtt.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 2:2022: Mekling og konfliktløsning

Eurojuris Norge er nå ute med sommerens hefte, som omhandler mekling og konfliktløsning. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du ønsker mer informasjon.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 2 2021: Arverett

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder.
Denne gangen inneholder heftet artikler om arverett.

Les mer

Koronavaksine til barn – hvem bestemmer?

Det er ikke nødvendigvis du som bestemmer hvorvidt barnet ditt skal vaksineres mot covid-19.

Les mer

Hva med den digitale arven vår?

Hva vi eier og hvor etterlatte kan finne det, det har endret seg i takt med digitaliseringen.

Les mer

Hva betyr det egentlig at en gave/ytelse skal «avkortes»?

Hvilke regler gjelder for dette nå som den nye arveloven har trådt i kraft?

Les mer

Når ektefelle eller samboer dør – hva da?

Vet du hvor mye du arver hvis din ektefelle eller samboer dør før deg? Har du tenkt på hvordan du og din ektefelle/samboer kan sikre at den som lever lengst kan fortsette å bo i felles bolig, selv om dere har særkullsbarn (barn med andre enn nåværende ektefelle/ samboer)?

Les om hovedreglene når en slik situasjon oppstår.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2020: Barnerett og barnevernrett

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen byr vi på artikler om barn og deres rettslige stilling i ulike situasjoner.

Les mer

Arv og skifte

Arverett i et nøtteskall

Hva skjer med det du eier når du blir borte? Hvem er dine arvinger, og hvordan kan dette endres ved å opprette testament?

Les mer

Samboeravtale – trenger vi det?

Er du samboer?
Da er det noen viktige avtaler dere bør skrive. Helst så fort som mulig.

Les mer

Hva er egentlig fremtidsfullmakt?

I stolt samarbeid med Sparebanken Sør har vi laget en serie med tre filmsnutter innen arve- og familierett. Den første filmen omhandler fremtidsfullmakt.

Les mer

Du kan bestemme hvem som skal ivareta dine interesser hvis du selv ikke klarer det!

Fremtidsfullmakt er et verktøy som gir deg muligheten til å unngå offentlig vergemål ved å få noen du stoler på til å ivareta dine personlige og økonomiske interesser hvis du i fremtiden ikke er i stand til å håndtere dette selv.

Les mer

Arvepakter

Arvepakter

Utgangspunktet i norsk rett er at testator fritt kan endre eller tilbakekalle sitt testament. Et unntak fra dette er såkalte arvepakter.

Les mer

Arv og skifte

Eurojuris informerer nr. 2/2019 – «Arv og skifte»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er arv og skifte. «Å ta stilling til hva som skal skje med de verdier du eier og disponerer, etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og …

Les mer

Møte

Regjeringens forslag til ny arvelov

Regjeringen la i slutten av juni frem sitt forslag til ny arvelov som skal erstatte dagens arvelov fra 1972 og skiftelovens regler om dødsboskifte fra 1930. Hensikten med den nye loven er å tilpasse seg dagens familiemønster og oppfatninger av hva som er rettferdig fordeling av arv.

Les mer

Forslag til ny arvelov

Regjeringen la den 22. juni 2018 frem forslag til ny arvelov der regjeringens mål er å tilpasse arveloven til dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv, samt gjøre arveloven mer brukervennlig. Dette blant annet ved at dagens regler i skifteloven foreslås innarbeidet i arveloven. Forslaget skal på vanlig måte behandles av Stortinget, og det kan skje endringer i forslaget til ny arvelov ved den politiske behandlingen av regjeringens forslag til ny arvelov.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 4/2017- «Juss over landegrensene»

Årets fjerde Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss over landegrensene».

Les mer

Forkjøpsrett – nye avklaringer fra Høyesterett

Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv.

Les mer

Sameie i fritidseiendom – til glede og bekymring

Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv.

Les mer

På tide å vurdere overføring til neste generasjon?

Det er ikke lenge til stortingsvalget, og utfallet her er på ingen måte sikkert.

Les mer

Ny dom fra Høyesterett om arv, odelsrett og åsetesrett

Høyesterett avsa 5. april 2017 dom i en sak der en dødssyk far kort tid før han tok sitt eget liv hadde solgt en odelseiendom til sin yngste sønn (sak HR-2017-716-A).

Les mer