Aktuelt

Møte

Regjeringens forslag til ny arvelov

Regjeringen la i slutten av juni frem sitt forslag til ny arvelov som skal erstatte dagens arvelov fra 1972 og skiftelovens regler om dødsboskifte fra 1930. Hensikten med den nye loven er å tilpasse seg dagens familiemønster og oppfatninger av hva som er rettferdig fordeling av arv.

Les mer

Velkommen med på laget, Magnus!

Vi er glade for å kunne ønske Magnus Anderson velkommen! Magnus starter som fullmektig hos oss 13. august 2018 og vil primært jobbe ved vår avdeling i Grimstad.  Magnus har tatt bachelorgrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder i Kristiansand, og sommeren 2017 var han trainee hos oss. I slutten av mai sluttførte han masteroppgaven …

Les mer

Forslag til ny arvelov

Regjeringen la den 22. juni 2018 frem forslag til ny arvelov der regjeringens mål er å tilpasse arveloven til dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv, samt gjøre arveloven mer brukervennlig. Dette blant annet ved at dagens regler i skifteloven foreslås innarbeidet i arveloven. Forslaget skal på vanlig måte behandles av Stortinget, og det kan skje endringer i forslaget til ny arvelov ved den politiske behandlingen av regjeringens forslag til ny arvelov.

Les mer

Advokatfirma Tofte blir ny hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen

Advokatfirma Tofte DA blir en av 10 hovedsamarbeidspartnere til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.   Næringsforeningen har de senere år har blitt en solid og spennende aktør for næringslivet, og vi oppfatter at Næringsforeningen og deres medlemsmasse samsvarer godt med det forretningssegmentet vi arbeider i. Også Næringsforeningens tette samarbeid med UiA vurderes som spennende for oss, siden …

Les mer

Advokat Sven Farbrot fortsatt President i Jurismus International

Den årlige kongressen og generalforsamlingen i Jurismus International gikk av stabelen i Malaga 15. – 17. juni. Advokatfirma Tofte var representert med advokat Sven Farbrot, advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Helle Cecilie Lineikro.

Les mer

GDPR-foredrag hos Handelshøyskolen UiA

Advokatfirma Tofte har de seneste ukene holdt flere foredrag innen GDPR.

Les mer

Advokatfirma Tofte medarrangør av prosedyrekonkurranse på Sørlandet

Tofte er hovedsamarbeidspartner med den juridiske studentorganisasjonen Justitius på Universitet i Agder. Hvert år er samarbeider Advokatfirma Tofte med Justitius og UiA for å arrangere Sørlandets prosedyrekonkurranse. Tofte stiller med dommere i de innledende rundene og mentorer for finalelagene.

Les mer

Frokostmøtet for Grimstad Næringsforening

Tirsdag 17. april 2018 arrangerte vi frokostmøte for Grimstad Næringsforening, hvor det var over 50 medlemmer fra næringsforeningen tilstede. Advokatene Marianne Rodvelt og Ole Magnus Heimvik presenterte firmaet. Advokat Glenn Vidar Heia holdt foredrag om GDPR med fokus på hva de nye EU/EØS reglene vil bety for den enkelte bedrift. Reglene trer i kraft i hele EU/EØS 25. mai. Ta gjerne kontakt med advokat Heia om …

Les mer

Trær på naboeiendommen – hvilke regler gjelder

Reglene for hva som er tillatt finner vi i naboloven.

Les mer

Ny dom i Agder lagmannsrett om straff og erstatning etter arbeidsulykke

Etter å ha ventet i flere år på erstatning, foreligger det nå dom i lagmannsretten som tilkjenner de etterlatte oppreisning og forsørgertapserstatning.

Les mer

Frokostmøte for Grimstad Næringsforening 17. april: GDPR og offentlige anskaffelser

I samarbeid med Grimstad Næringsforening inviterer vi til interessante temaer tirsdag 17. april kl. 08.00 – 10.00.  Frokost og mingling fra 08.00 – 08.30.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 1/2018- «Kommunal- og forvaltningsrett»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Kommunal- og forvaltningsrett».

Les mer

Oppdatering i sak om offentlige anskaffelser – ikke så godt nytt for forbigåtte leverandører likevel?

Vi skrev den 3. januar om EFTA-domstolens uttalelse som sa at det ikke kunne kreves «vesentlig feil» i anbudsprosessen for at en leverandør skal kunne få erstattet såkalt positiv kontraktsinteresse (tapt fortjeneste). I vår artikkel skriver vi at det gjenstår å se om praksis vil rette seg etter dette. Frostating lagmannsrett har nå 2. mars …

Les mer

Hvorfor bør rettigheter i fast eiendom tinglyses?

Vi har bred erfaring med å utarbeide dokumenter som skal tinglyses. Vi bistår også jevnlig i saker som gjelder rettighetsforhold over eiendommer.

Les mer

Avholdt personvernskurs sammen med NHO Agder

Onsdag 28. februar avholdt Advokatfirma Tofte DA i samarbeid med NHO Agder et nytt personvernkurs vedrørende EUs nye personvernforordningen (GDPR-forordningen) som etter planen trer i kraft i Norge fra mai 2018.

Les mer

Samarbeid om personvernkurs (GDPR)

EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018 (GDPR-forordningen) og dette får konsekvenser for flere både små og store bedrifter og alle som behandler personvernopplysninger. Det stilles i den forbindelse enda større krav til alle norske virksomheter. Hvor godt sikret er man og hva betyr dette regelverket for den enkelte virksomhet?

Les mer

Offentlige anskaffelser – enklere å kreve erstatning for tapt fortjeneste ved brudd på anskaffelsesreglene

Det kan nå være lettere for forbigåtte tilbydere å nå frem med krav om erstatning for tapt fortjeneste, når oppdragsgiver har gjort feil i anbudsprosessen.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 4/2017- «Juss over landegrensene»

Årets fjerde Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss over landegrensene».

Les mer

Forkjøpsrett – nye avklaringer fra Høyesterett

Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv.

Les mer

Advokatfirma Tofte og Bitpro hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Ingrid E. Johnson har i samarbeid med Frode Vigebo Endresen i Bitpro holdt frokostseminar hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen denne uken. Nærmere 60 personer var til stede for å lære med om den nye personvernloven som trer i kraft fra mai 2018.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 3/2017- «Anskaffelses- og entrepriserett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Anskaffelses- og entrepriserett».

Les mer

Sameie i fritidseiendom – til glede og bekymring

Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv.

Les mer

Frokostmøte i samarbeid med dinHR 28. september

Frokostmøte om arbeidsgivers handlingsrom ved langtidssykefravær på Krøgeneslåven 28. september 2017 kl 08.00-09.30. Arrangementet er gratis.

Les mer

På tide å vurdere overføring til neste generasjon?

Det er ikke lenge til stortingsvalget, og utfallet her er på ingen måte sikkert.

Les mer

Advokatfirma Tofte DA inngår rammeavtale om levering av advokattjenester til Nye Veier AS

Det er gledelig å melde at Advokatfirma Tofte er et av fem advokatfirma i Norge som har vunnet anbudskonkurranse om levering av advokattjenester til Nye Veier AS.

Les mer

Advokatfirma Tofte DA inngår rammeavtale om levering av advokattjenester til Statens vegvesen

Det er gledelig å melde at Advokatfirma Tofte har vunnet anbudskonkurranse om levering av advokattjenester til Statens vegvesen.

Les mer

Helle Cecilie Lineikro

Ny advokatfullmektig – Helle Cecilie Lineikro

Advokatfirma Tofte DA har gleden av å ønske Helle Cecilie Lineikro velkommen som advokatfullmektig.

Les mer

Advokatfirma Tofte Nils Kristian Sveaas

Ny advokat – Nils Kristian Sveaas

Advokatfirma Tofte DA har gleden av å ønske Nils Kristian Sveaas velkommen som fast advokat.

Les mer

Ny byggeteknisk forskrift «TEK17» begynner å gjelde

Endringene trer i kraft 1. juli og innebærer fjerning og lemping av en del krav. Formålet har vært et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 2/2017- «Selskaps- og skatterett»

Årets andre Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Selskaps- og skatterett».

Les mer

Ny høyesterettsdom – salg av bolig

Høyesterett har i en fersk avgjørelse kommet med en viktig avklaring i forhold til mangelsvurderingen for boliger som er solgt med \»som den er\» forbehold etter avhendingsloven § 3-9.

Les mer

Advokat Sven Farbrot valgt til President i Jurismus International

Jurismus International er en ledende internasjonal organisasjon av advokater under 40 år. Advokatene er tilknyttet et av de over 650 advokatkontorene som er del i det internasjonale Eurojuris nettverket. Hovedformålet med organisasjonen er å etablere et omfattende profesjonelt nettverk bestående av unge advokater.

Les mer

Nyansettelse – Ny advokatfullmektig

Vi har gleden av å introdusere Ingrid Espolin Johnson som advokatfullmektig i Advokatfirma Tofte.

Les mer

Frokostmøte 22. mai på Krøgeneslåven, Arendal

Tema: Hvordan best håndtere ansatte som ikke leverer, og kravet til dokumentasjon ved en eventuell oppsigelse.

Les mer

Ny dom fra Høyesterett om arv, odelsrett og åsetesrett

Høyesterett avsa 5. april 2017 dom i en sak der en dødssyk far kort tid før han tok sitt eget liv hadde solgt en odelseiendom til sin yngste sønn (sak HR-2017-716-A).

Les mer

Menneskerettigheter, saksbehandlingstid og straffutmåling

Høyesterett avsa 14. mars 2017 dom i en økonomisk straffesak som gjaldt betydelige skatteunndragelser og brudd på bokføringsloven (HR-2017-553-A). Forholdene var begått for flere år siden. Dommen viser at den nye straffeloven, som trådte i kraft 01.10.15, tidvis må anvendes på forhold begått da straffeloven av 1902 gjaldt.

Les mer

Eurojuris informerer nr. 1/2017- «Juss for borettslag og sameier»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss for borettslag og sameier».

Les mer

Nye standardkontrakter for utleie av næringseiendom

Høsten 2016 kom Forum for Næringsmeglere m.fl. med flere oppdaterte versjoner av standardkontraktene for utleie av næringseiendom. Vi nevner enkelte av de mest sentrale endringene i denne artikkelen.

Les mer

Rådgiver ved salg av Hag Anlegg AS

Vi har bistått HAG Holding AS og de øvrige aksjonærene i HAG Anlegg AS ved salg av selskapet til NRC Norge AS for NOK 107 500 000.

Les mer

Entreprenørselskaper idømt store bøter og erstatninger etter fatal arbeidsulykke

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem.

Les mer

Byggeforbudet i strandsonen – ny uttalelse fra departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en uttalelse av 8. mars 2017 endret sitt syn på plan- og bygningslovens bestemmelse om byggeforbud i strandsonen (§ 1-8).

Les mer

Høyesterett om erstatning ved rådighetsmangel: Verdireduksjon – ikke utbedringskostnadene

Den 9. mars 2017 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt erstatning for mangel ved salg av fast eiendom.

Les mer

Høyesterett: Ved rådighetsmangel ved fast eiendom erstattes verdireduksjonen, ikke utbedringskostnadene

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom om fastsettelse av erstatning for en mangel som bestod i at et loft med to hybler, i motsetning til hva som var opplyst ved salget, ikke var godkjent for beboelse. Dommen fastslår at ved slike mangler får kjøper erstattet kun verdireduksjonen mangelen medfører, ikke utbedringskostnadene, hvis disse er klart høyere enn verdireduksjonen.

Les mer

Hvem har ansvar for skader i bolig oppstått etter kjøp, men før overtakelse?

Høyesterett avsa den 15. februar 2017 dom i en sak som gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av leilighet hvor det oppsto fuktskade i perioden mellom besiktigelsen (kjøp) og kjøpernes overtakelse av eiendommen. Spørsmålet for Høyesterett var om det var selger eller kjøper som hadde ansvaret for skaden i et slikt tilfelle.

Les mer

Ny Høyesterettsdom: Store konsekvenser ved manglende tinglysning

Den 5. januar 2017 avsa Høyesterett dom i den såkalte Sønnichsen-saken – med et hardtslående resultat for Forusstranda Næringspark AS.

Les mer

Rådgiver ved kjøp av Handelseiendom

Vi har bistått Havsjå Invest AS ved kjøp av to eiendomsselskaper i Gjøvik Handelspark. Med denne transaksjonen har vår gruppe for transaksjoner og næringseiendom bistått lokale aktører i transaksjoner av ulik størrelse med en samlet transaksjonsverdi på over MNOK 500 bare det siste halve året.

Les mer

Høyesterett: Nye skader på fast eiendom mellom kontraktsinngåelse og overtakelse er selgers ansvar

Høyesterett avsa 15. februar 2017 dom som avklarte at feil/skader på fast eiendom som oppstår i tidsrommet mellom kontraktsinngåelse og overtakelse er selgers ansvar, selv om leiligheten er solgt med «som den er»-forbehold etter avhendingsloven § 3-9.

Les mer

Høyesterett: Ekspropriasjonserstatning etter salgsverdi skal baseres på dagens salgsverdi på ekspropriasjonstidspunktet

Høyesterett avsa 9. februar 2017 dom i sak om utmåling av ekspropriasjonserstatning til grunneier etter salgsverdi. Høyesterett fastslo at det er dagens salgsverdi som skal erstattes ved fastsettelse av erstatning etter salgsverdi, selv om eiendommen først på et fremtidig tidspunkt kunne påregnes å ha blitt solgt.

Les mer

Rådgiver for Markedskraft ASA

Vi har bistått Markedskraft ASA ved restrukturering av Markedskraft Deutschland GmbH og salg av dette selskapet til Agder Energi Vannkraft AS.

Les mer

Endringer i bustadoppføringslova – § 12

Det er gjennomført endringer i bustadoppføringslova § 12 som regulerer entreprenørens garantistillelse. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017.

Les mer